Domovní přípojky

Vodovodní přípojka je samostatná stavba, která je tvořena úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řádu až k vodoměru nebo až k vnitřnímu uzávěru připojené stavby nebo pozemku, pokud vodoměr není. Kanalizační přípojka je taktéž samostatnou stavbou, kterou tvoří úsek od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku po zaústění do stokové sítě.

Stavbu obou uvedených přípojek povoluje místně příslušný stavební úřad a zřizují se na náklady odběratele, pokud nebylo dohodnuto jinak. Vlastníkem domovní přípojky je pak osoba, která ji na své náklady pořídila.

Některé práce je možné provést sice svépomoci, ale je vždy lepší je zadat odborné firmě. Samotné napojení na veřejný vodovod nebo veřejnou kanalizaci je pak již vysoce odbornou prací a mohou ji provádět pouze zaměstnanci správce sítě.

My máme třicet let zkušeností, které dokážeme zúročit při realizaci i vaší vodovodní a kanalizační přípojky. Provádíme výstavbu kanalizací a přípojek včetně instalací a dodání jímek. Instalujeme vodovodní přípojky i rozvody vody. Provádíme také výstavbu vsakovacích jímek pro odvod dešťové vody. Zajistíme pochopitelně i související výkopové práce. Konzultace u nás je zdarma. Poradíme si se zemními i stavebními prácemi a odborně provedeme následnou instalaci potrubí.